องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 
 
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
ข้อมูลอื่นๆ
แผนที่
ช่องทางการติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
การรับฟังความเห็นประชาชน
ร้องเรียนทุจริต
 
  โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
งานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
  การเงิน-การคลัง
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  รานงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563
 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศ แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564)
 ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564)
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  งานจัดเก็บรายได้
 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2562
 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่
 ประกาศขยายาเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 บทกำหนดโทษผู้ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
 ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.5
 กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ+พ.ศ.2562
 
  ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  แผนการจัดซื้อพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561
 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 (มี.ค.63)
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี (ก.ย.63)
 รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 (มี.ค.64)
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน(ปีพ.ศ. 2563)
 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ปี2564)
 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากหน่วยงานอื่น
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2563
 รายงานการใช้บริการของประชาชน
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.62)
 ประกาศการแสงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 2 (ก.ย.62)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 2 (ก.ย.63)
 รายงานผลโครงการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต รอบที่ 1 (มี.ค.64)
 ประกาศ อบต.ริมโขง เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานรผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
 ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564)
 ประกาศ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 
  Knowledge
 โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564
 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
 การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้
 หลักการของการบริหารจัดการความรู้
 ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
 ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน
 
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 
  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนบุคคลส่วนท้องฃถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550
 พรบ.การจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
 พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน
 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมฯ
 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
  อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
 งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)
 รายงานรับ - จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง
 รายงานแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 2
 
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 ประกาศอบต.ริมโขง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 การรับชำระภาษีป้าย
 
  คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
 สรุปเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องเรียนทุจริต
 รายงานผลการดำเนินงานทางวินัยและรักษาวินัย และประพฤติมิชอบ
 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.ริมโขง รอบปีงบประมาณ 2561-2563
 
  ITA
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/0ud9zf
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เรื่อง ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 ประกาศ ช่องทางการตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู็(IIT,EIT)
 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1
 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านดอนที่
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสองพี่น้องหมู่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างซุ้มประตู จำนวน 1 งาน
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเปิด - ปิด ก่อสร้างป้าย ก่อสร้างโรงจอดรถ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานปูบล็อคตัวหนอนลานจอดร
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 - บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลริมโขง
 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชน OTOP ผ้าทอไทยลื้อสู่ความยั่งยืน บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองพี่น้อง(ห้วยสา) หมู่ที่ 5
 
  เอกสารดาวน์โหลด
 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ทอผ้า หมู่ 8 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการติดตั้งเหล็กดัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่ 7 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านใหม่เจริญ ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมหอแหย่ หมู่ 5 ประจำปี 2559
 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ 1 ประจำปี 2559
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
 
ผู้เช้าชมเว็บ 128357 ครั้ง
กำลังออนไลน์ 3 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
134 หมู่ 2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร. 053-160664 แฟ็กซ์ 053-160665
Copyright © 2016 www.rimkhong.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft